Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Наследници на едноличен търговец(ЕТ)

Смъртта на физическо лице, чиято дейност функционира като едноличен търговец (ЕТ) води до възникване на наследствено правоприемство. Наследството се придобива с приемането му от момента на откриване на наследството – смъртта на наследодателя, съгласно чл.48 от Закона за наследството (ЗН). Предмет на наследствено правоприемство са всички имуществени права и задължения на наследодателя, включително и тези, които са обособени в търговското му предприятие като ЕТ. Имуществото на физическото лице и на едноличния търговец са едно цяло и правата и отговорността на едноличния търговец не са ограничени от имуществото на фирмата.

Наследниците по закон разполагат с правната възможност да продължат търговската дейност на своя наследодател по реда на чл.60, ал.2 от Търговския закон (ТЗ) чрез делба и поемане на предприятието му. Поемането на търговското предприятие по реда на чл. 60, ал.2 от ТЗ съставлява делба на наследството, при което титуляр на имуществената съвкупност от права и задължения става конкретен наследник. Наследниците имат и изрично предвиденото в чл. 60а, т.2 ТЗ право да заличат ЕТ в Търговския регистър. Предвидените в ТЗ правни възможности обаче не дерогират правото на наследниците да се разпоредят предварително с отделни имуществени права от търговското предприятие на ЕТ. Соченото право произтича от презумпцията на чл.48 от ЗН и упражняването му не е обусловено от приложимостта на чл. 60, ал.2 ТЗ или чл. 60а, т.2 ТЗ.

Притежаваните от починалия едноличен търговец дружествени дялове съставляват част от наследствената маса и са предмет на наследствено правоприемство.  Съгласно чл.129, ал.1 от ТЗ дружественият дял може да се наследява. До приемането и вписването на наследниците като съдружници, същите имат единствено облигационно право на вземане срещу юридическото лице в размер, изчислен по реда на  чл. 125, ал.3 ТЗ.

 

Тази публикация не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско и с наследствено право.