Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Намаляне на издръжка

Намаляване на възможностите на дължащия издръжка по причина, която зависи от неговата воля, а не на обективни и независещи от него причини, не е основание за намаляване на издръжката в полза на неговото непълнолетно дете. За успешното провеждане на този вид съдебно производство ищецът следва да докаже по безспорен и несъмнен начин, че възможностите му да заплаща издръжка в определения размер са намалели и това намаляване е трайно обстоятелство или нуждите на правоимащото лице са съществено и трайно намалени.

След като основно задължение за всеки родител е да осигури издръжка на непълнолетното си дете, на първо място и с приоритет е безусловното задължение за заплащане на издръжка на детето, като Семейния кодекс /СК/ поставя задоволяването нуждите от издръжка на децата над нуждите на родителите. Според задължителна съдебна практика на ВКС, установена с Постановленията на Пленума на ВС № 5 от 16.11.1970 г. и № 5 от 31.11.1981 г. се приема, че нуждите на лицата, които имат право на издръжка, се определят съобразно с обикновените условия на живот за тях, като се вземат предвид възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за конкретния случай, а възможностите на лицата, които дължат издръжка се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация. Двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се вземат предвид и грижите на родителя, при когото се отглежда детето. Размерът на издръжката трябва да съдейства за правилното развитие, възпитание и отглеждане на детето, за покриване на нуждите така, както те биха били задоволени, ако родителите живеят заедно. Член 59, алинея 5 от СК изрично разпорежда, че размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, които то е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител.

Искът за намаляване на дължима издръжка в полза на дете е подсъден на местно компетентен районен съд и е най-добре да бъде подготвен от квалифициран адвокат.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със семейно и наследствено право.