Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Наличие на извинителна причина за забавата и интерес на кредитора от късното изпълнение

Съгласно чл.87, ал.3 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ при разваляне на договорите, с които се прехвърлят вещни права върху недвижими имоти, което става по съдебен ред, ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, съдът може да предостави срок за това. От това следва, че ако кредиторът – ищец не се противопостави, съдът би могъл да определи срок за изпълнение с оглед на изразената готовност за това. В случай обаче, че кредиторът възрази, то това сочи на отказ да приеме евентуалното забавено изпълнение, като неговите възражения биха могли да са в посока оборване на твърденията за наличието на извинителна причина за длъжника за забавата, както и липсата на интерес от забавеното изпълнение.
В тази връзка с Решение на № 29/ 13.04.2011 г. по търг.дело № 396/ 2010 г. на Върховния Касационен Съд е дадено подробно разяснение при какви условия може да бъде даден такъв допълнителен срок от съда и в какво се изразява преценката „според обстоятелствата“. Такива обстоятелства по смисъла на чл.87, ал.3, изречение второ от ЗЗД са: наличието на извинителна причина за забавата и /ако такава е установена/ интерес на кредитора от късното изпълнение.
Извинителната причина може да изключва отговорността на длъжника за забава или да се изразява във факти и обстоятелства, довели до забавата му поради действията на кредитора или трети лица, чието съдействие е било необходимо по силата на закон или по уговорка между страните.
Липсата на интерес на кредитора се преценява съобразно обстоятелствата, при които законът /ако няма други уговорки между страните/ допуска развалянето на договора, без кредиторът да е длъжен да дава срок на длъжника за изпълнение по чл.87, ал.2 от ЗЗД. Също и с оглед неизпълнената част – ако тя е незначителна, договорът не се разваля, съгласно разпоредбата на чл.87, ал.4 от ЗЗД.
Изложеното поставя въпроса дали евентуално предложения от ответника за изпълнение чрез предаването на друга вещ от същия род удовлетворява изискванията на хипотезата на чл.87, ал.3 от ЗЗД.
Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ по казус, свързан с забава на кредитора следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с тази материя.