Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Наказателно-правен аспект на проблемите с наркотични вещества

Предмет на престъпленията по Наказателния кодекс- чл. 354а, чл. 354б и чл.354в са наркотици или техни аналози, както и прекурсори, съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози. В материалния закон липсва легална дефиниция за понятието “наркотично вещество”. Това понятие е използвано от законодателя в Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), като в т.11 от Допълнителните разпоредби е посочено, че това е всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл.3, ал.2, т.1,2 и 3. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, което може да предизвика състояние на зависимост и има или стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.

В ЗКНВП е предвидена изрична забрана за производството, преработването, търговията, съхраняването, вноса, износа, реекспорта, транзита, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на наркотични вещества, като единственото изключение е посочено в разпоредбата на чл.29, ал.1 ЗКНВП, където е предвидена възможност да бъдат осъществявани такива дейности с цел създаването на вещества, приложими в медицината. Режимът за извършване на тази дейност е лицензионен и при липсата на разрешение от обективна страна се запълва състава по чл. 354а НК. В подкрепа на изложеното са постановените Решение по н.д.№ 462/ 2011 г. на ВКС и Решение по н.д. № 100/2012 г. на ВКС.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по конкретен случай следва да бъде проведена правна консултация. В случай, че имате казус, свързан с държане и/или разпространение на наркотици, то най-добре е да потърсите професионален съвет от адвокат.