Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Наказателната и гражданскоправната отговорност

Наказателната отговорност за извършено престъпление и гражданскоправната такава за причинените от това действие вреди на трети лица се реализират по различен ред. Гражданскоправната отговорност може да бъде реализирана, било чрез предявяването на граждански иск в наказателното производство, било чрез самостоятелен иск пред гражданския съд. Ако срещу деликвента са предприети действия на наказателно преследване, въпрос на избор на увредения е дали да изчака противоправността на действията на деликвента и вината му да бъдат установени чрез обвързващата сила на присъдата или не /съгласно Определение 362/ 28.03.2017 г. по гр.д. № 3030/2016 г. на ВКС/. Т.е. от обстоятелството, че липсва влязла в сила присъда на наказателния съд досежно извършеното деяние, неговата противоправност и виновността на дееца, обвързваща гражданския съд съобразно изричния императив на чл.300 ГПК, не следва, че не са налице предпоставките за търсене на деликтната отговорност на извършителя по реда на Закона за задълженията и договорите /Определение № 8/ 11.01.2012 г. на ВКС по ч. търг.дело № 897/ 2011 г. / Щом като липсва присъда на наказателния съд, то съдът е длъжен с всички позволени от ГПК доказателствени средства да установи наличието на деликт и произлезлите от същия вреди.

За наказателната отговорност за извършено престъпление, както и за гражданскоправната такава за причинените от това действие вреди на трети лица е най-добре да се ангажира адвокат за правна защита.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена специализирана консултация с адвокат.