Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Наддаване и обжалване на постановлението за възлагане

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), длъжникът по принудителното изпълнение може да обжалва постановлението за възлагане само на две основания – че наддаването не е извършено надлежно или че имуществото не е възложено по най-високата цена. Под ненадлежно наддаване се има предвид нарушения на самата наддавателна процедура, а не нарушения в действия, предхождащи тази процедура. Проверката, която съдът следва да извърши при сезиране с жалба по отношение на постановлението за възлагане, се свежда до спазване на процедурата по наддаването, т.е. дали са изпълнени разпоредбите на чл.489 и чл.490 от ГПК, дали имуществото е възложено по най-високата предложена цена и дали наддавателните предложения са отговаряли на изискванията на чл.492 от ГПК (в този смисъл Решение № 239 от 09.10.2014 г. по гр.дело № 2533 от 2014 г. на Върховния Касационен Съд). Действията на съдебния изпълнител, предхождащи проданта – определяне на начална цена, надлежното уведомяване на страните за извършената оценка на недвижимия имот и за насрочената публична продан, оценката на имуществото и т.н. – единствено подготвят наддаването, но не са част от него. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена. Според т. 8 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. дело № 2/2013 г. на Върховния Касационен Съд, част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, свързан с изпълнително производство и обжалване на действията на съдебния изпълнител, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.