Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Морско право

Морското право е важен акцент в дейността на кантората ни. Ние представляваме интересите на клиентите си пред органи в Република България, при проверки и разследвания във връзка с инциденти, възникнали на вътрешнотериториални и международни води.

Адвокатското ни дружество предоставя правни консултации и представлява клиентите си при спорове, свързани с:

 

○Международно морско право – събиране на неплатени трудови възнаграждения на моряци, завеждане на морски искове и уреждане на отношения със застрахователни компании и P&I клубове.

○Правни консултанти при воденето на редица морски дела, включващи спорове по коносаменти и чартъри.

○Консултации и представителство на моряци при случай на претенции за обезщетения от злополуки, възникнали при работа на море и неполучени възнаграждения.

○Задържане (арест) на кораби пред българска и чужда морска и речна администрация и компетентен съд.

○Дела свързани със сблъсквания и корабокрушения на кораби и уреждане на взаимни претенции, договори за ипотека на морски кораби и вписването им в регистрите на българската и чуждестранни администрации.

○Консултации при изготвяне на договори за превоз на стоки по море (Charter-Party & Contract of Affreightment).

○Консултиране и представителство при трудови спорове с международен характер относно претенции за обезщетения от злополуки при работа на море и неполучени възнаграждения.