Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Mетоди за определяне на пазарната стойност на процесния имот

При делба или оценка на недвижими имоти в процеса, съществуват няколко метода за определяне на стойността им, а именно:

1.Метода на сравнителните продажби /метод на пазарните аналози/, според който пазарната цена на имота се базира на информация за продажба на имоти с подобни характеристики на оценявания имот, за период не по – дълъг от шест месеца от датата на оценката. При този метод се прави оценка чрез пряко сравнение на продажни и предлагани офертни цени на подобни имоти, като се вземат предвид следните фактори: предназначение на сравняваните обекти, време на осъществяване на сделката, местоположение на обекта спрямо сравняваните, година на изграждане на сравняваните обекти – възраст, начин на изпълнение на сградата, специфични сходни фактори, влияещи на еталонните обекти;

2.Метода на развитието /метод на остатъчната стойност/ за определяне на пазарната стойност на земя, който се използва при оценка на обекти на незавършено строителство, незастроени и застроени терени, когато оценителят прецени, че оценяваният имот ще е по-ценен, ако може да се разработи, преустрои или ползва с друго, различно от съществуващото предназначение. Според този метод пазарната стойност на земята или максималната оферта за терена се получава като разходите за завършване на предлаганото развитие се изваждат от пазарната стойност на това завършено развитие;

3.Метода на възстановителната стойност /метод на разходите/, който се основава на производствените разходи, необходими за създаване на имота, като се съобразява, че технологично вещната стойност на всеки обект се изгражда от следните показатели: разгъната застроена площ, нормативна и експлоатационна годност, инвестиционна стойност, окрупнени цени на кв.м, техническо обезценяване.  В стойностния метод са отразени разходите за изграждане на обект с подобни характеристики, остатъчната експлоатационна годност, правото на строеж, външни съоръжения, трайни насаждения и подобрения.

В случай, че Ви предстои съдебна делба на имот, то най-добре е да потърсите квалифицирана юридическа помощ и да се консултирате с адвокат.