Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Личните отношения между детето и бащата

Основното при предоставянато на родителските права са интересите на детето.  Чрез режима на личните отношения трябва да се постигне възможност децата да растат и се развиват под грижата и с подкрепата и на двамата родители. Право на всяко дете, а и негова естествена потребност е да общува и с двамата си родители. При разрешаване на спора за родителските права, съдът следва да съобрази висшия интерес на детето. В § 1, т.5 от допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето /ЗЗД/, законодателят дефинира най-добрия (висшия) интерес на детето чрез „преценката на желанията и чувствата на детето; физическите, психическите и емоционалните потребности на детето; възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето, опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена; способността на родителите да се грижат за детето; последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата и други обстоятелства, имащи отношение към детето.“

Личните отношения между детето и бащата, на когото не е предоставено упражняването на родителските права, са много важен и съществен момент в системата от мерки, регламентирани в разпоредбата на чл.59 от Семейния кодекс /СК/. Поддържането на такива отношения се налага, както в интерес на детето, така и на родителя. Същевременно, то е и в съответствие с изискванията на обществения интерес, а също на морала.

Съдържанието на тези мерки зависи от обстоятелствата на конкретния случай. За да се ограничи правото на лични отношения за бащата, като се прекратят или се обременят същите с присъствието на майката и се намали времетраенето им, е необходимо да са установят такива обстоятелства, които несъмнено и категорично да сочат в посока на сериозно увреждане интересите на детето от срещите му с бащата. Създаването на реални предпоставки за застрашаване и/или увреждане на неговото физическо или психическо/емоционално здраве, което може да се окаже с необратим негативен ефект с оглед възрастта на детето, са такива факти, които биха били релевантни при определяне или изменение на режима на лични отношения между детето и бащата.

В случай, че имате неразбирателство с бившия си съпруг/съпруга относно размера на издръжката, личните отношения с детето или относно семейното жилище, то най-добре е да се консултирате с адвокат, който се занимава със семейно право, развод и лични отношения и е опитен в съдебното представителство.