Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Лицата, които могат да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък

Кръг на лицата, които могат да получат обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт на техен близък или родственик

 

С решението по тълкувателно дело № 1/ 2016 г. на ОСГНТК на Върховния Касационен Съд, общото събрание на трите колегии на ВКС е приело, че материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък са лицата, посочени в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд и по изключение всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния случай е справедливо да бъдат обезщетени. Обезщетение се присъжда при доказани особено близка връзка с починалия и действително претърпени от смъртта му вреди. В съдебната практика подобни дела най-често се отнасят за обезщетение при настъпило ПТП или трудова злополука.

В мотивите на решението е прието, че обезщетение следва да се присъди само тогава, когато от доказателствата по делото може да се направи несъмнен извод, че лицето, което претендира обезщетение, е провело пълно и главно доказване за съществуването на трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и за настъпили в резултат на неговата смърт сериозни (като интензитет и продължителност) морални болки и страдания. Отчетено е, че според  традиционните за българското общество семейни отношения, братята и сестрите са част от най-близкия родствен и семеен кръг,  а връзките помежду им се характеризират с взаимна обич, морална подкрепа, духовна и емоционална близост.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект, както и не ангажира автора с претенция за изчерпателност по темата за обезщетенията при настъпила смърт на роднина или близък. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със съдебни искове за обезвреда и получаване на парично обезщетение..