Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Ликвидация и заличаване на дружество

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 12 от Наредба № 1/14.02.2007г. за водене, съхранение и достъп до ТРРЮЛНЦ при заличаване на дружеството заявителят (ликвидаторът) следва да е изготвил и да представи със заявлението за заличаване баланс към датата на приключване на ликвидацията, пояснителен доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 ТЗ; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от ТПНОИ, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

Целта на ликвидацията е приключване на създадените между дружеството и третите лица правоотношения, разпределение на дружественото имущество между съдружниците и заличаване на дружеството като субект на правото. В хипотези на принудителна ликвидация, при изпълнени задължения на ликвидатора, изготвен заключителен баланс и декларирани от ликвидатора липса на неудовлетворени задължения към кредитори и липса на имущество, което да подлежи на разпределение между съдружниците като ликвидационен дял, няма пречка дружеството да бъде заличено от търговския регистър.

При преценка за необходимите документи е препоръчително ангажирането на адвокат, който да е компетентен и подготвен за работа с ТРРЮЛНЦ и се занимава с търговско право. Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, свързан с търговско право и търговски дружества, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с тази материя.