Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество – настоящ закон и предвидени в него изменения

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество е правоприемник на популярната КОНПИ – Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Тя представлява специализиран държавен орган със седалище в София и отделен, нарочен нормативен акт, определящ дейността и функциите й.

Първообразът на Комисията е създаден през 2005 година под името Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, но предметът й на дейност понастоящем не се различа съществено от първоначалния.

Съгласно Закон за КПКОНПИ са предвидени определени правомощия сред които са принудително довеждане, разкриване на банкова, застрахователна или търговска тайна, искане за налагане на обезпечителна мярка, от съответния компетентен съд, който се произнася незабавно. Комисията може и да отнема имущество като личното имущество на проверяваното лице, имущество, придобито заедно от двама съпрузи или от лица във фактическо съжителство, имущество на ненавършили пълнолетие деца, придобито чрез техните законни представители, дори и имущество на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство, както и имущество, прехвърлено някому през проверявания период.

Отнетото по реда на посочения закон имущество се управлява и пази от Комисията, като по изключение може да се разпореди продажбата на движими вещи, които могат да се обезценят значително през периода на пазене и запазването им е свързано с големи разходи, както и вещи, подлежащи на бърза развала.

Сред правомощията, дадени на КПКОНПИ от законодателя, е налагането и на имуществени санкции на физическо или юридическо лице. Размерът на глобите е в диапазона от 1 000 до 50 000 лева, като някои от нарушенията, за които се налагат, са например недеклариране или невярно деклариране на данни от лице, заемащо висша публична длъжност, неоказване на съдействие на Комисията или непредставяне на изискани от Комисията документи, включително и в електронен вид. Санкция е предвидена и за повторно нарушение, като тя е в по-голям размер от първоначалната.

Със Закон за изменение и допълнение на съществуващия Закон за КПКОНПИ е предложено на Народното събрание да одобри и приеме чрез гласуване създаването на някои нови разпоредби като налагане на глоба от 100 до 2 000 лева при неявяване на лице след надлежно призоваване или пък при непредоставяне на информация. Размерът на имуществените санкции, в условията на повторност, е увеличен като за непредоставяне на информация за пореден път се предвижда санкция в размер от 500 до 5 000 лева.

Предвидено е да бъде гласувана и разпоредба, съгласно която органите на Комисията могат да използват защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им. В закона се предвижда също и възможността служители на КПКОНПИ да призовават граждани в служебните помещения на Комисията за изпълнение на определени със закона правомощия, като редът, по който ще става това следва да бъде определен с правилник. Принудителното довеждане, което е предвидено и в сега действащия закон, в проекта се съпътства от налагане на глоба в размер от 100 до 2 000 лева, а при повторност – от 500 до 5 000 лева. Сред предложенията са и почти двойно удължаване на сроковете за извършване на проверки, но за сметка на това се наблюдава втвърдяване на изискванията за спазването им – от инструктивни, се предлага да бъдат превърнати в преклузивни – такива, които не подлежат на удължаване.