Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Корекция за потребена електрическа енергия

В разпоредбата на чл. 83, ал. 1, т. 6 от Законa за енергетиката /ЗЕ/ е предвидена възможността за извършване на корекция за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 от ЗЕ. Служебното начисляване на допълнителни количества електрическа енергия по партидата на потребителя е извършено по реда на обнародваните в ДВ бр. 35/30.04.2019 г. Правилата са издадени от Председателя на КЕВР /приети с Решение на КЕВР по т. 1 от Протокол № 67/24.04.2019 г./ в съответствие с предвиденото в чл. 83 ал. 1 т. 6, вр. ал. 2 от ЗЕ, а именно – че устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществява и съгласно норми, предвидени в ПИКЕЕ, приемани от КЕВР и регламентиращи принципите за установяване случаите на неизмерена, неправилно измерена и/или неточно измерена ел. енергия и съгласно правомощията на КЕВР, установени в чл. 21 ал. 1 т. 3 от ЗЕ, вр. чл. 2 ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/. Цитираните правила по правната си същност представляват подзаконов нормативен акт, приет въз основа на законова делегация от компетентен орган, поради което са законосъобразни и  задължителни. В разпоредбата чл. 51, ал. 2 от ПИКЕЕ, е предвидено, че при установено неправомерно присъединяване на обект към електрическите мрежи операторът на съответната мрежа изчислява количеството електрическа енергия за период не по-дълъг от 180 дни от датата на констатиране на присъединяването. Количеството електрическа енергия се изчислява по една втора от пропускателната способност на присъединителните съоръжения, свързващи инсталацията на обекта със съответната мрежа, при 24-часово натоварване. Преизчисляването по ал. 2 се извършва въз основа на метрологична проверка и констативен протокол, съставен по реда на чл. 49 от правилата. С текста на ал. 1 на цитираната разпоредба се предвижда, че при извършване на проверки по реда на тези правила, с изключение на чл. 42, ал. 5, изр. 2 операторът на съответната мрежа съставя констативен протокол. В ал. 2 на нормата са посочени и реквизитите на протокола, а именно: той следва да се подпише от представител на оператора на съответната мрежа и от ползвателя или негов представител. При отсъствие на ползвателя или на негов представител или при отказ от тяхна страна да го подпишат, протоколът се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и свидетел, който не е служител на оператора. С разпоредбата на чл. 58 от ПИКЕЕ е уредено, че в случаите, когато при извършена проверка се установи неправомерно присъединяване или намеса в измервателната система, съответният мрежови оператор незабавно уведомява за това Министерството на вътрешните работи.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с право в сферата на енергетиката.