Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Корабен агент. Отговорност на агента

Съгласно разпоредбата на чл.222 от Кодекса на търговското корабоплаване, с договора за агентиране, корабният агент се задължава срещу възнаграждение да извършва от името и за сметка на корабопритежателя обичайни услуги, свързани с корабоплаването в района на определено пристанище или територия. Корабният агент представлява корабопритежателя пред пристанищните власти, пред всички учреждения и органи на държавната и местната власт, физически и юридически лица на територията на Република България. Той представлява корабопритежателя, както и капитана на кораба, във връзка с всички формалности и действия по пристигането, пребиваването и отплаване на кораба. Корабният агент може да сключва от името на корабопритежателя договори за превоз, договори за застраховка и договори за обработка на кораба, да издава и подписва коносаменти за натоварените товари, както и да предава получените пратки срещу представяне оригиналните коносаменти от легитимираните им държатели, да инкасира предплатени и дължими навла и други вземания на корабопритежателя, възникнали от изпълнение на договора за превоз, да разплаща суми, свързани с пребиваването на кораба в пристанищата на Република България по нареждане на корабопритежателя или капитана на кораба. Корабният агент разполага с правната възможност да предявява искове от тяхно име пред съдилищата, включително и да упълномощава адвокати за тяхното завеждане и водене.

Договорът за агентиране е двустранен и възмезден. Със сключването му, за корабния агент възниква задължението да извършва изброените в закона правни и фактически действия, с всички произтичащи последици. Всички действия, агентът извършва от името и за сметка на корабопритежателя. Касае се за пряко представителство и всички последици настъпват направо за представлявания. Последиците не преминават през правната сфера на агента, както е това при косвеното представителство при мандатните отношения.

Отговорността за вреди при авария следва да се носи от корабособственика или лицето, стопанисващо кораба – беърбоут чартьор или суб беърбоут чартьор. Нормата на чл.222  от Кодекса на търговското корабоплаване не предвижда възможност агентът да отговаря солидарно или самостоятелно за задълженията на корабособственика. Предвидената от законодателя възможност корабният агент да разплаща дължими суми, свързани с пребиваването на кораба в пристанището по нареждане на корабопритежателя, не означава, че агентът е солидарно отговорен, съответно той не може да бъде длъжник по двустранното правоотношение, в което е участвал като пряк представител на страна.

В случай, че имате въпроси, свързани с морско право и корабен агент или Ви предстои съдебно дело, свързано с морско право, то най-добре е да се обърнете за консултация към адвокат, занимаващ се с морско право.