Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Контакт между дете и неговия родител, който не упражнява родителските права

В продължение на години в правоприлагането и битието стоеше въпроса дали е в интерес на малолетно дете (до четиринадесет годишна възраст) да му бъде предоставена възможност по своя преценка и при желание да контактува неограничено във времето, в рамките на разумното, чрез съвременни технологии със своя родител, който не упражнява родителски права.
С Решение № 51 от 13.03.2018 г. постановено по гр. дело № 4092/2017 г., Върховният Касационен Съд на Република България се произнесе с категоричен отговор. Върховната инстанция приема, че следва да бъде предоставена на малолетно дете възможност по свободна негова преценка да контактува чрез съвременни технологии с родителя, който не упражнява родителски права. Контактът не може да е неограничен във времето, а следва да е в рамките на свободното време на детето, съобразно неговия дневен режим, определен от родителя, който упражнява родителските права и полага ежедневните грижи за възпитанието и отглеждането на малолетното дете.
Така поставения отговор обуславя извода, че със същата възможност разполага и непълнолетното дете (на възраст между четиринадесет и осемнадесет години), при съобразяване на мотивите на ВКС.
В случай, че имате въпроси във връзка с упражняването на родителски права, то следва да се обърнете към квалифициран адвокат, занимаващ се със семейно и наследствено право