Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Кой наследява, когато част от наследниците са се отказали от наследството ?

КОЙ НАСЛЕДЯВА ТОГАВА, КОГАТО ЧАСТ ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ НАСЛЕДСТВОТО И УВЕЛИЧАВА ЛИ СЕ ДЕЛЪТ НА ОСТАНАЛИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, КОИТО ГО ПРИЕМАТ

 

Законът за наследството/ЗН/ дава възможност някой от наследниците, ако желаe, да откаже да приеме наследството, които му се полага по закон поради смъртта на негов родственик. В хипотези като тази, се поставя въпросът увеличава ли се делът на останалите наследници и с колко? Отговор на този въпрос дава тълкувателно решение на ВКС № 148/10.12.1986 г. В тези случаи, преживелият съпруг получава дял от наследството, равен на дела на всяко едно от децата на починалия, които са приели наследството. В случай, че всички деца откажат да приемат наследството, то преживелият съпруг следва да наследи със следващия ред наследници – по низходяща линия (внуци) или по възходяща (родители). Ако няма наследници от тези редове, преживелият съпруг следва да получи цялото наследство. Отказът от наследство е равносилен на неприемане на наследството – въпреки че на пръв поглед изглеждат тъждествени по своето значение, всъщност са различни институти на правото и влекат различни последици. В хипотезата на отказ или неприемане на наследство по закон обаче са еднозначни – и двете пораждат своето действие от момента на откриване на наследството, с разликата, че отказалият се от наследството никога не е имал качеството на наследник. Съгласно закона, наследява преживелият съпруг и децата, но ако няма деца, то тогава възходящите, след това братята и сестрите или техните деца, но винаги заедно с преживелия съпруг. В случай, че някой се е отказал от наследството по закон се приема, че наследници са преживелият съпруг и тези от тях, които не са се отказали и са приели имуществото на починалия при части, определени в Закона за наследството. Ако всички деца се откажат, то тогава цялото наследство преминава в преживелия съпруг, както е посочено в чл. 9, ал. 3 от ЗН.

Въпросите, свързани с наследяване и отказ от наследство, или приемане на наследство по опис, са характерни и особени. Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с наследяването или със закона за наследството. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със семейно и наследствено право.