Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Как се иска защита по Закон за защита от домашно насилие и кой има право на това?

Законът за зашита от домашно насилие (ЗЗДН) е сравнително млад нормативен акт, по който обаче започва да се натрупва практика в съдилищата. Последната показва, че заповед за незабавна защита или просто заповед за защита може да се получи от компетентния Районен съд по местоживеенето на жертвата (ищеца) при депозирано писмено искане. Според чл. 3, защита по реда на ЗЗДН, може да търси всяко едно лице – независимо мъж или жена, което е пострадало от домашно насилие, извършено от съпруг или бивш съпруг, лице, с което се намира или се е намирало във фактическо съжителство; лице, с което имат общо дете; възходящ, низходящ и други, изрично посочени и изброени хипотези. За акт на домашно насилие се счита всяко действие на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за осъществяване на такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съжителство помежду си.

С оглед проведеното доказване на изложените в молбата за защита твърдения, съдът, при уважаване на молбата, може да постанови задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срок, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището му, местоработата му, както и местата за социални контакти, които то посещава и местата за отдих; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; както и насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване. Всички тези мерки, разбира се, подлежат на обжалване, тъй като се постановяват със съдебно решение, което има същите характеристики като всяко едно друго такова – има 7-дневен срок за обжалване пред по-горна инстанция, считано от получаване на съобщението за постановяването му.

Както при всеки един съдебен процес, и в този страните могат да се представляват и защитават сами, но Ви съветваме , ако изпаднете в ситуация на домашно насилие, да не се колебайте да се обърнете към адвокат, специализирал в посочената област, който ще успее да защити в цялост Вашите права и законни интереси, както и тези на пострадалите косвени жертви – децата.

Тази статия не представлява правно становище на адвокат Елица Маркова, на адвокат Михаил Томов или на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или даден субект. За юридическа помощ по казус, свързан с домашното насилие следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с тази материя.