Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Какво е периодично плащане

Съгласно разясненията дадени с Тълкувателно решение № 3/18.05.2012г. по тълк.дело № 3/ 2011г., понятието „периодично плащане” по смисъла на чл.111, буква  „в” от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се характеризира с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чийто падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви.

Давността според нормата на чл.114, ал.1 от ЗЗД започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. Периодичните плащания се погасяват с изтичане на тригодишна давност.

По аргументите от чл.303а, ал.3 от Търговския закон, ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактурата или на друга покана за плащане. Изречение второ на цитираната норма предвижда, че когато денят на получаване на фактурата или поканата за плащане не може да се установи или когато фактурата или поканата са получени преди получаване на стоката или услугата, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката или услугата.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право.