Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Какви удръжки може да прави работодателя от трудовото възнаграждение

КАКВИ УДРЪЖКИ МОЖЕ ДА ПРАВИ РАБОТОДАТЕЛЯТ ОТ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ

 

Трудовото законодателство в Република България е особено строго към работодателите – Кодекса на труда дава множество гаранции и възможности за защита интересите на работниците/служителите в случаи на незаконосъобразно поведение от страна на работодателя. И това е лесно обяснимо предвид мотивите за полагане на труд на всеки един работещ – получаване на средства за собствената си и тази на семейството си издръжка.

В случай, че работодателят счете, че неговият служител е извършил действие, с което е причинил материална щета на търговското дружество, то първият може да пожелае да удържи от възнаграждението на работника. Например, ако работникът е причинил брак с материал, поради това, че все още не е усвоил технологията на работа с дадена машина, то работодателят може да реши, че ще покрие загубите си, удържайки от заплатата на виновния за тях служител. Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда обаче, това е незаконосъобразно и недопустимо. В чл. 272 от КТ се предвижда, че без съгласието на работника или служителя, не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение. Въведени са обаче няколко изключения, допускащи удръжки, когато се касае за получени аванси; надвзети суми вследствие на технически грешки; данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, но само ако е осигурен за всички осигурителни случаи; за наложени запори, както и последната хипотеза – за удръжки при осъществяване на ограничена имуществена отговорност. Единствено в тези изрично и изчерпателно изброени от законодателя случаи е допустимо да бъдат направени удръжки от нетното трудово възнаграждение на работника/служителя, без да е необходимо неговото писмено и изрично съгласие за това. Във всички останали случаи е незаконосъобразно да не бъде изплатен договореният размер на трудовото възнаграждение на работника. Ако изпаднете в описаната или подобна ситуация, то не се колебайте да се свържете с адвокат, с практика в областта на трудовото право, за да може да защити ефективно Вашите правни и законови интереси.