Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Иск при неправилно отразяване на имот в кадастралната карта

Съдебният иск по  сега  чл.54, ал.2 (предишен чл.53, ал.2 ) от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) цели да установи безспорно пространствения обхват на правото на собственост с оглед правилното му отразяване в кадастралната карта към датата на предявяване на иска или приключване на съдебното дирене в съответната инстанция.

Искът по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР в първоначална редакция, нова чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, по своята правна същност е положителен установителен иск за собственост, с който се установява правото на собственост към датата на предявяване на иска или приключване на съдебното дирене съобразно чл. 235, ал. 3 от ГПК, а не към минал момент (в този смисъл са постановките на т.4 от Тълкувателно решение № 8 по т.д.№ 8/2014 г. на ОСГК на ВКС, с което са преодолени противоречията в съдебната практика). Спорът за собственост на реална част от поземлен имот, когато тази част е неправилно заснета в кадастралния план или в кадастралната карта като част от съседен имот или изобщо не е заснета като самостоятелен имот е към момента на предявяване на иска, тъй като съгласно чл. 2, ал. 5 и чл. 51 от ЗКИР картния материал следва да отразява вярно правото на собственост и да се поддържа в актуално състояние.

В тази връзка, по същество предметът на иска по чл.54, ал.2 от ЗКИР е иск за собственост с твърдения за неправилно отразяване, респективно незаснемане на спорния имот в кадастралната карта. При предявяване на такъв иск, съдът дължи винаги произнасяне по претендираното право на собственост, а при констатирана и допусната грешка в кадастралната карта, това ще следва да бъде посочено в диспозитива на съдебното решение, за да може компетентния административен орган да я отстрани. При липса на такава, но доказано право на собственост, съдът ще постанови само установителен диспозитив за принадлежността на правото на собственост на ищеца, с което със сила на пресъдено нещо ще се отрече претендираните от ответника по този иск права.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация