Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Често пъти в практиката, с оглед сигурност на договарящите се страни, същиъе се възползват от институт на гражданското право – сключването на предварителен договор. Такъв е приложим най-често при придобиването на недвижим имот, поради големият материален интерес и респ. рисковете, които произтичат от евентуален отказ от сделката на някоя от страните.

Съгласно Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ и разпоредбата на чл. 19, предварителният договор за сключване на писмен договор, чиято форма се изисква да е нотариална или нотариално заверена, то той трябва да се сключи в писмена форма. Характерното за предварителния договор е, че съгласно закона, той трябва да съдържа всички съществени уговорки относно съществените условия на окончателния договор. Това означава, че страните трябва да се споразумеят относно предмета и основанието на договора – например продажба на апартамент, находящ се в кой град, с каква площ и прочие, кои са страните, неговата цена и др. Посочените уговорки могат да бъдат изменени по волята на страните, при сключване на окончателния договор. Също така, договорът няма личен характер – той може да се прехвърли на трето лице и то да бъде страна по окончателния договор. Като цяло, предварителният договор е самостоятелен вид, има свое самостоятелно действие, основание, цел и форма, но основното му предназначение е да обезпечи сключването на окончателния договор. Това законодателят е подсигурил, скрепявайки правото на някоя от страните да поиска от съда обявяване на предварителния договор за окончателен. В случай, че в предварителния договор е направена уговорка за срок, след изтичането на който страните следва да разменят насрещните си престации – едната да прехвърли собствеността върху апартамента, ако се придържаме към дадения по-горе пример, а другата – да заплати неговата цена и таксите по прехвърлянето му, а уговорката не бъде спазена от някоя от страните, то изправната има право да предяви иск за сключване на окончателен. В този случай, договорът проявява своето действие от влизане в законна сила на съдебното решение и страните дължат своите престации една на друга.

Съдебното производство по обявяване на един предварителен договор за окончателен е особено специфично. Видът иск е изрично предвиден от законодателя и доктрината, поради което Ви съветваме, ако Ви предстои сключването на договор – да се обърнете към адвокат, който практикува гражданско право и е компетентен в областта на вещното и облигационното право.