Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Иск за относителна недействителност на сделка

Решението на съда по иск с правно основание чл.135 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ т.н. Павлов иск /иск за относителна недействителност на сделка/, не създава вещно право за ищеца. С уважаването на Павловия иск не настъпва разместване на имуществени права – правото на собственост върху имота не преминава от третото лице обратно в патримониума на длъжника. Последицата е само, че принудителното изпълнение на кредиторовото вземане може да бъде насочено срещу имущество, което обективно принадлежи  на трето лице, различно от длъжника и което не е учредило реално или не е поело лично обезпечение в полза на главния длъжник. Фингиран собственик на вещта при уважен иск по чл.135 от ЗЗД остава третото лице, договаряло с длъжника по увреждащата сделка, но само спрямо Павловия кредитор това прехвърляне на собствеността не е настъпила. В това се изразява особената непротивопоставимост, която съдебното решение по уважен иск с правно основание чл.135 от ЗЗД създава. С уважаване от съда на този иск и с влизане в сила на съдебното решение по него не отпада вещно-прехвърлителното  действие на относително недействителната сделка: по-скоро се фингира, че по отношение на конкретното лице (Павловия кредитор) това действие никога не е настъпвало. Вписването на исковата молба по чл. 135 от ЗЗД има оповестително – защитно действие и създава непротивопоставимост. Всяко извършено от ответника действие на разпореждане с имота след вписването ще е недействително (непротивопоставимо) като то не създава привилегия за ищеца по отношение на останалите, участващи в разпределението хирографарни кредитори, включително и заради това, че те са вписали възбраните си след исковата молба.

Редът за удовлетворяване на вземанията се определя съобразно реда на привилегиите посочен в разпоредбата на чл.136 от ЗЗД, а степента на удовлетворяването им – от правилото за съразмерно удовлетворяване на вземания с еднакъв  ред (чл.136, ал.3 от ЗЗД). В случая, предвид че разпределението е между хирографарни кредитори, те следва да се удовлетворят по съразмерност.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по конкретен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.