Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Искове за неизплатени заплати

Не е тайна, че въпреки страховете на повечето работници да потърсят защита на правата си, пред Темида в повечето случаи работникът  е прав. Още една причина да го направят, е че за трудовите дела не се дължи държавна такса от страна на работника/служителя, а разноските по делото се присъждат в тежест на страната, която е изгубила делото.

Това са някой от най-честите основания, поради които работник може да осъди работодателя си:

  • Неизплатени трудови възнаграждения – за да бъде прекратен трудов договор без предизвестие, трябва работодателя да е забавил плащането на поне една месечна заплата или на обезщетение по КТ или общественото осигуряване. Първо, работника трябва писмено да уведоми работодателя, че желае да прекрати трудовия договор на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ. След като бъде уведомен, работодателя е  длъжен да издаде Заповед за прекратяване на трудовия договор, където да опише начислените, но неизплатени работни заплати, размера на обезщетението, което се дължи на основание чл.221, ал.1 и размера на обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ. Заповедта следва да бъде връчена на работника.
  • Трудова злополука – за да бъде установена неработоспособност, както и причинната връзка между нея и конкретната злополука, са необходими:

– Болничен лист – за временна неработоспособност (когато се очаква да се възстанови работника от     злополуката), издаден от лекуващия  лекар или зъболекар, Лекарските консултативни комисии (ЛКК), от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) след клиничен преглед. Работодателят  има задължението в 3-дневен срок от настъпването на злополуката да информира определеното териториално поделение на НОИ.

– Експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК – за трайна неработоспособност, когато невъзможността на работника да полага труд не се очаква да бъде преодоляна.

– При смърт, тя се установява от лекаря чрез съобщение за смърт, въз основа на което органите по гражданска регистрация в рамките на 48 часа издават удостоверение за смърт.

  • Незаконно уволнение – за да бъде уважен искът на работника или служителя за обезщетение за оставането му без работа вследствие на незаконното уволнение, е необходимо уволнението да бъде признато за незаконно и отменено с влязло в сила решение.

 

В случай, че имате въпроси от трудово-правен характер, то най-добре е да потърсите съвета на квалифициран и опитен адвокат, занимаващ се с право в сферата на трудовите правоотношения.