Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Изпълнителнителният процес срещу наследниците на длъжника

Съгласно чл. 429, ал. 2 от ГПК издаденият изпълнителен лист срещу наследодателя може да бъде изпълняван и върху имуществото на неговите наследници, освен ако те установят, че са се отказали от наследството или че са го приели по опис. Когато наследникът не е приел наследството, съдебният изпълнител определя срок по чл. 51 от ЗН, като съобщава изявлението на наследника на съответния районен съдия, за да бъде надлежно вписано. Правоприемството чрез наследяване в изпълнението следва да е настъпило след издаването на изпълнителния лист, като разпоредбата на чл. 429, ал. 2 от ГПК предполага, че призованите да наследят са приели наследството направо и затова позволява изпълнителният процес да се насочи върху личното имущество на наследниците на длъжника по изпълнителния лист. Приема се, че те могат да оборят предположението на закона, като докажат пред съдебния изпълнител, че са се отказали от наследството или са го приели по опис.
Достатъчно е, формално да са налице доказателства за отказ от наследство, за да се приеме от съдебния изпълнител, че наследник се е отказал от наследството на наследодателя – длъжник. Извън правомощията на съдебния изпълнител е да преценява дали този отказ от наследство е действителен, респективно дали от страна на наследника са налице конклудентни действия по приемане на наследството, предхождащи вписването на направения отказ. Спорът за действителността или не на извършения отказ на наследник от наследството на длъжника не може да се реши от съдебния изпълнител в изпълнителното производство.
С направен отказ от наследство, по силата на закона – чл. 429, ал. 2 от ГПК изпълнителният лист престава да разпростира субективните си предели спрямо отказалия се от наследство наследник, респективно наследник приел по опис. Отказалият се от наследство, конституиран като длъжник не е наследник, загубил е своята процесуално правна легитимация, не е надлежна страна, която да носи отговорност за задълженията на наследодателя – длъжник по изпълнително дело, поради което липсва законово основание за участието му като страна в изпълнителния процес.
Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, свързан с наследство или изпълнително дело следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с тази материя.