Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение

Предпоставката по чл.51, ал.1 от ЗМТА за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение е същото да е било връчено на длъжника по изпълнението.

Съобразно разпоредбата на чл.51, ал.1 от ЗМТА, окръжният съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника, издава по молба на заинтересованата страна изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила арбитражно решение. Към молбата се прилагат арбитражното решение и доказателството, че то е връчено на длъжника по изпълнението. Според текста на чл.41, ал.3 от ЗМТА, арбитражното решение влиза в сила с връчването му на страните, като от този момент, то става задължително за тях и подлежи на принудително изпълнение.

В нормите на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗМТА са регламентирани хипотези на фингирано връчване на уведомленията в арбитражното производство, когато те са изпратени до последното известно седалище, местожителство, обикновено пребиваване или адрес на получателя с препоръчано писмо или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита то да бъде предадено, както и когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската станция да го получи, ако тя удостовери това.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.