Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Изпълнение на административен акт срещу граждани и организации

Заповед на кмета подлежи на принудително изпълнение, съгласно разпоредбите на АПК. Разпоредбата на чл. 267 от АПК гласи, че на изпълнение по реда на този дял подлежат изискуемите задължения, породени от изпълнителните основания, предвидени в този кодекс или в друг закон, в разпоредбата на чл. 268, ал.1, т.1 от АПК като едно от изпълнителните основания са посочени влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение индивидуални или общи административни актове. Орган по изпълнението за изпълнение срещу граждани и организации е административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, освен ако в изпълнителното основание или в закона е посочен друг орган – чл. 271, ал.1 от АПК.

В чл. 274, ал.1 от АПК е посочено, че взискател може да бъде административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, и всеки гражданин, организация или орган, посочени в изпълнителното основание, или техните правоприемници.Съгласно чл. 276, ал.1 от АПК изпълнението започва служебно по инициатива на органа, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, а съгласно ал.2 на същия член изпълнението може да започне и по инициатива на горестоящия орган, на прокурора или омбудсмана, или по писмена молба на заинтересован гражданин или организация, като органът по изпълнението отправя до длъжника покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й – чл. 277, ал.1 от АПК.

Когато длъжникът трябва да изпълни едно действие, което може да бъде извършено от друго лице, действието се изпълнява за негова сметка от органа по изпълнението. По искане на взискателя органът по изпълнението може да го упълномощи да извърши изпълнението, като направените за това разноски се заплащат от органа за сметка на длъжника – чл. 286 от АПК. За изпълнението органът по изпълнението може да иска съдействие по 271, ал. 3 от АПК. Изпълнителното производство приключва с изпълнението на задължението и събирането на разноските по производството – чл. 283 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 272, ал.1 от АПК, органът по изпълнението е задължен да осъществи изпълнението по начина, посочен в изпълнителното основание. Когато такъв начин не е посочен или посоченият начин е невъзможен, органът по изпълнението определя: 1. начини и средства за изпълнение, които с оглед особеностите на конкретния случай ще осигурят най-ефективно изпълнението на задължението; 2. начините и средствата, които са най-благоприятни за гражданите или организациите, спрямо които или в полза на които се осъществява изпълнението, когато е възможно то да се извърши по няколко еднакво ефективни начина.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с административно право.