Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Изпълнение върху движими вещи

ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЪЗ ОСНОВА НА ПОСТАНОВЕНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

Съгласно законодателството, вещи предмет на престъпление – като например крадена кола или средство на престъпление, следва да бъдат отнети в полза на държавата. Дребни, лични вещи, които не могат да бъдат продадени посредством публичен търг, подлежат на унищожаване след отнемане – каквото и обичайно постановява съдът по наказателни дела при ПТП-та, кражби, грабежи и пр. Но при дела, при които вещта, която подлежи на отнемане, е с по-значителна стойност, а и може да бъде препродадена и използвана от другиго и притежаването й не е забранено от закона или не подлежи на специален режим, следва да бъде описана, оценена и обявена за продан посредством публичен търг. Именно поради това, че е отнета в полза на държавата, тя следва да бъде фактически иззета от Териториалната дирекция на НАП в съдебния район, в който е извършено деянието.

По съществото си, отнемането на вещта в полза на държавата, няма възмезден характер, а напротив – то е безвъзмездно и принудително, като се цели да се предотвратят възможностите да бъдат извлечени облаги от извършването на общественоопасна дейност, както и да се осигурят допълнителни източници на приходи към държавния бюджет. Освен това, отнемането е мярка, която не се съобразява с тежестта на извършеното престъпление, за разлика от останалите имуществени санкции. Редът, по който се регламентира отнемането в полза на държавата, е законов, като този институт е предвиден както в Закона за административните нарушения и наказания, в Наказателния кодекс, така и в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Отнемането в полза на държавата може да се осъществи и доброволно чрез предаване в компетентната ТД на НАП. Вещта се счита предадена след съставяне и подписване на протокол за опис на вещта. След този момент биват изготвяни тръжни книжа за осъществяване на проданта, в която може да е включи всеки заинтересован.

Съветваме Ви, ако изпаднете в подобен казус, независимо на основание на който и да е от посочените по-горе нормативни актове, да не се колебаете да се свържете с адвокат, специализирал с наказателно право, за да може да Ви окаже адекватна юридическа помощ и да защити Вашите права и законни интереси. Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с наказателно право.