Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Изплащане на застрахователно обезщетение от Гаранционен фонд

Съгласно разпоредбата на чл.557, ал.1, т.2, буква „а“ от Кодекс за застраховането /КЗ/, Гаранционният фонд изплаща обезщетения за причинените имуществени и неимуществени вреди, когато произшествието е настъпило на територията на Република България от МПС, за което няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Законодателят е предвидил в текста на  чл.558, ал.7 от КЗ, че след изплащане на обезщетението по чл.557, ал.1 и 2 от КЗ, Гаранционният фонд встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното обезщетение и лихви, както и разходите за определянето и изплащането му.

Предоставеното от закона право на Гаранционния фонд да иска от деликвента /виновното лице/ обезщетението, което е платил на увреденото лице и да встъпи във всички права, които то има срещу прекия причинител на щетата, е аналогично по правна характеристика и съдържание с правото на застрахователя, изплатил обезщетение на правоимащия въз основа на съществуващата застраховка „Гражданска отговорност”. Предвид това началният момент, от който започва да тече погасителната давност е момента на изплащане на застрахователното обезщетение, респективно на приравненото на него такова, платимо от Гаранционен фонд.

В случай, че имате въпроси относно Пътно Транспортно Произшествие /ПТП/, застраховка ‘Каско’, застраховка ‘Гражданска отговорност’ или в случай на отказ на застраховател за изплащане на обезщетение при застраховка ‘Имуществена отговорност’, то най-добре е да се обърнете към добър адвокат, който се занимава със застрахователно право, представителство пред съд, както и има опит със съдебни дела относно деликт/непозволено увреждане/ и неизплатени обезщетения.

В случай, че сте получили документ /искова молба или призовка за явяване пред съд/, то следва незабавно да се консултирате с опитен адвокат за Вашите права и необходими мерки, който трябва да предприемете за защита на интересите Ви.