Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Измама при сключване на сделка

Измамата по смисъла на чл.29, ал.1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ представлява умишлено въвеждане в заблуждение на едно лице с цел да бъде то мотивирано към сключване на определена сделка. Умишленото заблуждаване се предприема, за да се предизвикат или засилят мотивационните процеси, които са причина за осъществяване на опороченото волеизявление. Вследствие на това погрешната представа не се отнася единствено до съдържанието на сделката, а и до чисто субективни подбуди за извършването й. Увреденото здраве на страната няма самостоятелно правно значение, но ограничената възможност да се преценяват фактите (без да се е стигнало до ограничена вменяемост или невменяемост), податливостта на внушение и други подобни душевни състояния, може да улеснят възникването на невярна представа. Волята е опорочена от съществуването на невярната представа, а не от обстоятелствата, които са я породили или улеснили. Правната последица на този вид опорочаване на волята е унищожаемост на сделката.

С цел избягване на противоправност при сключване на сделка е небходимо адвокат да следи за правата и интересите на страната по сделката, която го е ангажирала.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.