Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Развод и въпроси за издръжката след развода

Българското законодателство познава два института на развод – поради разстройство на брака, или както е известно сред юристите – развод по исков ред и развод по взаимно съгласие. Разводът по исков ред е спорно производство, при което бракът между съпрузите е дълбоко и непоправимо разстроен. Важно е да се знае, че във всеки един момент може да се премине към производство по развод по взаимно съгласие. В развода по исков ред – производство, в което съпрузите спорят за определено свое право, някоя от страните може да поиска от съда да се произнесе относно вината за разстройството на брака. Произнасянето на съда по този въпрос би осуетило правото на издръжка, което притежава единствено невиновният съпруг, съгласно разпоредбата на чл. 145 от Семейния Кодекс. Издръжка може да се дължи най-много до три години от прекратяването на брака, ако страните не са уговорили по-дълъг срок. Все пак, съдът може да продължи този срок, с последваща молба, ако получаващият издръжката съпруг е в особено тежко състояние, а задълженият може да я дава без особени затруднения. Последното, разбира се, е въпрос на доказване и преценка на съда. В случай, че съдът присъди издръжка на невиновния съпруг, то тя се изплаща ежемесечно, като при забава се дължи законна лихва върху дължимата сума (главница) от датата на падежа до датата на окончателното плащане. Също така, невиновният съпруг може да търси издръжка за минало време, но най-много до една година преди предявяването на иска за развод.
Действието на вината ще се прояви едва след влизане в сила на решението за развод. Това става след постановяването му и изтичането на сроковете за обжалване за двете страни, които започват да текат от датата на получаване на уведомлението.
При всички случаи, когато Ви предстои развод, е по-добре да се обърнете към квалифициран, опитен и добър в процесуалното производство адвокат – бракоразводен адвокат, който да защитава интересите Ви.