Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Издръжка. Определяне на размера на издръжката

Според задължителна съдебна практика на Върховния Касационен Съд, установена и с Постановленията на Пленума на ВС № 5 от 16.11.1970 г. и № 5 от 31.11.1981 г. се приема, че нуждите на лицата, които имат право на издръжка, се определят съобразно с обикновените условия на живот за тях, като се вземат предвид възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за конкретния случай. Възможностите на лицата, които дължат издръжка се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация.

Двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се вземат предвид и грижите на родителя, при когото се отглежда детето. Размерът на издръжката следва да съдейства за правилното развитие, възпитание и отглеждане на детето, за покриване на нуждите така, както те биха били задоволени, ако родителите живеят заедно.

Съдилищата приемат, че възможностите на родителя, дължащ издръжка, е обективен показател и се определя от доходите му, квалификация, имотно състояние, обстоятелството дали има други деца, за които също е длъжен да се грижи. Следва обаче да се има предвид, че задължението за даване на издръжка на непълнолетно дете е безусловно, както и че двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца съобразно възможностите на всеки от тях поотделно. От значение е и кой полага непосредствените грижи на родителя за децата, както и трябва да се отчете изцяло интереса на децата, които следва да живеят така, както, ако живеят и с двамата си родители. При определяне на конкретния размер на издръжката следва да се съобразят възможностите на дължащия издръжка. Родителите, отговорни за децата, имат първостепенна отговорност да осигурят в рамките на своите способности и финансови възможности условията за живот, необходими за развитието им, тоест съдът следва да основава решението си за издръжката на децата единствено при съобразяване с неговите конкретни нужди и с възможностите на родителите, без да е ограничен в преценката си от някакви други предпоставки.

В случай, че имате въпроси, свързани с развод, издръжка на дете, или режим на личните отношения, то следва да се обърнете за консултация към адвокат, занимаващ се със семейно и наследствено право и с имуществени отношения между съпрузите.