Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Застраховка „Трудова злополука“

На задължително застраховане за риска „Трудова злополука” подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ са за сметка на работодателя.

Застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ e задължителна, съгласно ПМС № 24 от 6.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г.

В случаите на трудова злополука с лица, извършващи работа, при която съществува опасност за живота и здравето им, застраховката предвижда изплащането на обезщетения за рисковете и до размера, договорен в застрахователната полица.

Задължителната застраховка „Трудова злополука“ покрива следните рискове:

  • Смърт нз застрахованото лице вследствие на трудова злополука по чл. 55, ал 1 от КСО;
  • Трайно намалена работоспособност вследствие нз трудова злополука по чл. 55, ал 1 от КСО;
  • Временна неработоспособност вследствие на трудова злополукз по чл. 55, ал 1 от КСО.
  • Допълнително договорени между Застрахователя и Застраховащия покрития и рискове, записани в специалните условия на застрахователната полица.

 

Застрахователната сума по застраховка Трудова злополука“ се определя на базата на индивидуалните месечни брутни работни заплати на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като не може да бъде по-малка от седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на всеки работник или служител.

 

В случай на смърт на застрахованото лице, Застрахователят изплаща обезщетение в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена съгласно т. 11.3., при сключване на застрахователния договор. При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК/НЕЛК), съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. А при  временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на съответния работник или служител, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност.

Ако застрахованият е имал определен процент трайно намалена работоспособност преди настъпване на трудовата злополука, този процент не се отчита при определяне процента на трайно намалената работоспособност вследствие на трудовата злополука.

Застрахователната премия се определя по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя, върху която се начислява дължимият данък, съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. Може да бъде годишна или месечна, в зависимост от срока на трудовото правоотношение между работника или служителя и работодателя, като застрахованият има право да я разсрочи на месечни, тримесечни или шестмесечни вноски, както и по други схеми, договорени между страните.

В случай, че сте претърпели трудова злополука или Ваш служител е участвал в такава, то най-добре е да се обърнете към специализиран адвокат, занимаващ се с деликтно право.