Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Застрахователен брокер и застрахователен агент

Съгласно разпоредбата на чл.301, ал.1 от Кодекс за застраховането (КЗ), застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.11 от Закона за Комисията за финансов надзор, който срещу възнаграждение по възлагане от ползвател на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество. Съгласно разпоредбата на чл.313, ал.1 от КЗ, застрахователен агент е физическо лице или търговец, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.

Нормата на  чл.314, ал.1 от КЗ не допуска лице, което има качеството на застрахователен агент да работи за застрахователен брокер. КФН вписва застрахователните брокери и застрахователните агенти в нарочни регистри.

В случай, че имате казус, свързан със застрахователно право, отказ от изплащане на обезщетение от застраховател, претърпели сте ПТП или сте пострадал при инцидент, то най-добре е да се обърнете към опитен адвокат в областта на застрахователното и деликтно право.