Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Запор върху дял от търговско дружество

Съгласно разпоредбата на чл.517, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), запор върху дял от търговско дружество се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Агенцията по вписванията. Запорът се вписва по реда за вписване на залог върху дял от търговско дружество и има действие от вписването му в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.  Налагането на запора води до предвидените в чл 451, ал.1 от ГПК последици, включващи и императивната забрана за разпоредителни действия със запорираното материално право.  Нарушаването на сочената забрана води до относителна недействителност на осъщественото разпореждане, съгласно текста на чл.452 от  ГПК. В случаите обаче, когато предмет на запора са дялове на ограничено отговорен съдружник,  забраната по чл.451, ал.1 от ГПК има за цел да охрани последващите действия по изпълнение върху дял от търговското дружество, включващи изявление на взискателя  за прекратяване на участието на длъжника в дружеството; последващо овластяване по чл. 517, ал.3 от ГПК и успешно провеждане на иска за прекратяване на търговското дружество. Забраната за прехвърляне охранява предвидената в закона възможност взискателят да се удовлетвори от равностойността на дружествения дял на длъжника, евентуално от ликвидационния му дял. Това са последици, които биха били осуетени в случай, че към датата на изявлението по чл. 517, ал.3 от ГПК длъжникът няма качеството на съдружник или неговото дялово участие е намалено чрез разпоредителни действия по чл.129 от Търговския закон (ТЗ).

С оглед особените материалноправни и процесуални последици на запора върху дял от ООД, надлежното му налагане съставлява пречка за последващо вписване на разпоредителни действия на длъжника по реда на чл.129 от ТЗ. Действително договорът за прехвърляне на дялове поражда действие между сключилите го страни, задължителен е за дружеството, но същият не може да се противопостави на трети добросъвестни  лица до вписването му в Търговския регистър. Невписаното обстоятелство е противопоставимо  на трети лица,  които не са  добросъвестни.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с търговско право.