Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Заповед за изпълнение съгл. чл. 410 ГПК. Възражение и срокове.

Издаване на заповед на изпълнение в полза на кредитор. Възражение на длъжника. Ред и срокове

 

Заповед за изпълнение се издава въз основа на заявление по чл.410 ГПК, като заявлението да има за предмет:

-вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районен съд, като няма изискване вземанията да са с цена до 25 000 лв.

Тук следва да се отбележи, че при търговските дела няма заповедно производство- всички вземания са родово подсъдни на окръжен съд по специалния ред, предвиден за търговските дела.

-предаване на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районен съд.

Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес /седалището/ на длъжника или по местоизпълнението. Законодателят е приел, че не е необходимо към заявлението да се прилагат доказателства за установяване на вземането, като заявителят може да приложи такива, но не е длъжен. Напълно достатъчно е заявителят да твърди, че  вземането съществува и заявлението да отговаря на изискванията на редовност на исковата молба. Целта на заповедното производство е да се провери дали вземането е безспорно.

Съгласно разпоредбата на чл.411, ал.3 ГПК, при уважаване на заявлението съдът издава заповед за изпълнение, препис от която се връчва на длъжника. Това обуславя и законодателното решение, че заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване, достатъчно е длъжникът да възрази срещу нея. След като длъжникът получи заповедта за изпълнение, той може в 2-седмичен срок да депозира писмено възражение. Изрично е предвидено, че не е необходимо възражението да се обосновава.

Когато възражението е подадено в срок, съдът дава указания на кредитора – заявител, че следва да предяви своя иск относно вземането си в 1-месечен срок, като довнесе дължимата държавна такса. Така заповедното производство е част от исковия процес. Ако заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение било изцяло, било в частта, за която не е предявен иск. В случай, че заповедта е била за незабавно изпълнение и е издаден изпълнителен лист, съдът обезсилва и изпълнителния лист.

В случай, че сте получили Заповед за изпълнение, то най-добре е да се обърнете към квалифициран адвокат, който ще Ви окаже необходимата юридическа помощ и ще Ви консултира какво е най-добре да направите, за да бъдат защитени правата Ви.