Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Договор за залог на търговско предприятие. Прехвърляне на актив от заложно предприятие

Разпоредбата на чл.10, ал.5 от Закона за особените залози (ЗОЗ) дава възможност заложният кредитор да впише по всяко време залога и срещу приобретател на заложеното имущество, освен когато залогът е погасен по реда на чл.7. Съгласно новата ал.4 на чл.8 (в сила от 30.12.2016 г.), когато заложният кредитор не е дал съгласие по ал.3, приобретателят придобива правата върху заложеното имущество, обременени със залога и има положението на залогодател. Това правило се прилага и по отношение на всеки следващ приобретател на заложеното имущество, освен ако той установи, че е бил добросъвестен.

Залогът трябва да се впише за същото заложено и прехвърлено имущество, за което е бил вписан първоначалният залог. Ако е прехвърлен само отделен актив, а не цялото заложено предприятие на залогодателя, залог само на прехвърления актив – недвижим имот като част от търговското предприятие, и то на приобретателя, не може да се впише.

Съгласно предишната редакция на чл.21, ал.3 от ЗОЗ (ДВ, бр.34/2006 г.), договорът за залог на търговско предприятие, последният е противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие, когато е вписан и в съответния регистър. Ако в договора за залог на търговско предприятие са посочени отделни активи, залогът тежи върху тях и след отделянето им от предприятието. Съгласно настоящата редакция на същия текст (ДВ, бр.105/2016 г., в сила от 30.12.2016 г.), договорът за залог на търговско предприятие е противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие, когато е вписан и в съответния специален регистър, който се води за такива активи.

Горното обуславя извод, че ако съответният актив – недвижим имот е бил вписан и в имотния регистър към момента на продажбата, положението на заложния кредитор е подобно на това на ипотекарния кредитор и той може да се удовлетвори от имота, независимо в чия собственост се намира същият. Кредиторът може да  упражни правата си и спрямо приобретателя на прехвърления имот, включен като актив в търговското предприятие на залогодателя – продавач, като може да впише пристъпване към изпълнение и спрямо него и може да поиска от съдебния изпълнител извършване на въвод в имота по реда на чл.522 от ГПК съгласно чл.35, ал.2, изр.3 от ЗОЗ. При открито обаче производство по несъстоятелност на залогодателя преди да е вписано пристъпване към изпълнение, заложният кредитор се удовлетворява в рамките на производството по несъстоятелност съгласно чл.43, ал.4 от ЗОЗ.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, който се занимава с търговско право.