Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Относно Закон за Международния Търговски Арбитраж

Съгласно Закон за международния търговски арбитраж (ЗМТА) действащ у нас, страните по договор могат да се съгласят, в случай на спор да уредят отношенията си, отнасяйки казуса пред арбитражен съд.

За да бъде разрешен спорът от арбитражен съд, то е необходимо страните да са сключили арбитражно споразумение или в друг договор, уреждащ гражданскоправните им отношения да е предвидена арбитражна клауза.  ЗМТА предвижда изрично, че арбитражното споразумение или клауза трябва да бъдат сключени в писмена форма. Гражданския процесуален кодекс (ГПК) предвижда изключения от принципа на свобода при договарянето между страните относно разрешаването на споровете между тях – чл. 19, ГПК гласи, че страните по имуществен спор могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд, освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка (визира се издръжка на дете, бивш съпруг или родител) или права по трудово правоотношение. Всички останали въпроси, които могат да бъдат отнесени към държавен съд, могат да бъдат поставени за разглеждане и решаване и от арбитражен съд. Последният може да бъде институционален – т.е. постоянно действащ орган, какъвто е и най-популярният арбитражен съд у нас – този при Българската търговско-промишлена палата, или т.нар. ad hoc – т.е. създаден за разрешаването на точно определен казус, обикновено касаещ междудържавни въпроси с изключително висок обществен интерес и значение.

Важно е да се знае, че арбитражното споразумение трябва да съдържа достатъчно данни за индивидуализацията на арбитража. Също така, арбитражното споразумение трябва да посочва вече съществуващ конкретен договор, а не по всички възможни спорове и всички възможни договори, които страните могат да сключат за в бъдеще.

Това, че е налице сключено арбитражно споразумение, не пречи искът да бъде предявен пред съд. Но, ако е предявен иск и пред държавен съд и пред арбитраж и ответникът не възрази, делото ще се гледа и от двата. Особеното тук е, че което дело приключи по-рано, то другото следва да бъде прекратено поради правилото за непререшаемост на спора – между едни и същи страни за един и същ спор не може да има две съдебни решения.

Производството пред арбитражния съд не е публично, за разлика от това пред държавния, което означава, че не могат да присъстват външни лица.

В случай на необходимост от изготвянето на арбитражно споразумение, както при нужда от анализ и становище при подготвянето на договор, включващ арбитражна клауза следва да се обърнете към квалифициран специалист по материята. В случай, че вече имате заведен арбитражен спор, то най-добре да се обърнете към опитен адвокат, който да Ви представлява пред арбитражния съд.

В случай, че имате постановено решение на арбитражен съд, за което не сте били уведомен своевременно, то имате право да се обърнете към ВКС/Върховен Касационен Съд/ с искане за отмяна на Решението.