Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Задължения поети от един от двамата съпрузи. Съдебен иск от единия съпруг за изпълнено общо задължение

Съгласно императивната разпоредба на чл.32, ал.2 от Семейния кодекс (СК), съпрузите отговарят солидарно по смисъла на чл.127 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за тези задължения, които са поети от двамата или от единия от тях за задоволяване на нужди на семейството. Под „нужди на семейството“ се разбират общите потребности на членовете на семейството, задоволяването на които произтичат от изискванията за семейна солидарност, взаимопомощ и благополучие.

След прекратяването на брака с развод (след постановено решение от съд), имуществената общност между съпрузите също е прекратена. Налице е разделност на задълженията и изпълнението на общото задължение от единия съпруг след прекратяване на брака между бившите съпрузи, също е в режим на разделност. Предвид това, когато един от бившите солидарните длъжници (бивш съпруг) удовлетвори кредитора след прекратяване на брака (респективно след фактическата раздяла на страните), той придобива регресно право срещу другия съпруг, за да възстанови нарушеното имуществено равновесие.

Регресното право може да бъде упражнено с иск пред съд. За да бъде уважен регресния иск по чл.127, ал.2 от ЗЗД(Закон за задълженията и договорите) на платилия солидарен длъжник (в т.ч. бивш съпруг), срещу другият солидарен длъжник, законодателят поставя условието да е платено в повече от дължимото от този длъжник, т.е. да е изпълнено нещо в повече от неговата част, от което обстоятелство се ползва другия длъжник. В този случай солидарният съдлъжник ще дължи припадащата му се част не от общия дълг такъв, каквото е бил в момента на възникването му, а припадащата му се част от това, което е платено за погасяването на дълга, какъвто е бил в момента на погасяването (в този смисъл Решение № 211 от 23.07.2012 г. на ВКС по гр.д. № 177/ 2011 г. и Решение № 293 от 19.11.2013 г. на ВКС по гр.д. № 3267/ 2013 г.).

В случай, че имате въпроси, свързани със семейно право, развод, прекратяване на имуществени отношения, издръжка и лични отношения с децата, то най-добре е да се консултирате за вашите права с добър адвокат, който се занимава със семейно и наследствено право. Един опитен адвокат може да предвиди успешния развой на дадена житейска ситуация, да види възможност, която гражданина е пропуснал.