Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Задатък по договор

Съгласно разпоредбата на чл.93 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), даденият задатък служи като доказателство, че договорът е сключен, обезпечава неговото изпълнение и при неизпълнение на договора служи за обезщетяване на изправната страна по него. Задатъкът е акцесорно съглашение и предоставя на всяка от страните потестативното право в определени случаи да развалят един валиден договор. По своята правна същност той представляват един по-опростен от предвидения в чл.87, ал.1 от ЗЗД способ за извънсъдебно, едностранно прекратяване на договора. Уговореният задатък предоставя това право на изправната страна – чл.93, ал.2 от ЗЗД. Съгласно чл.93, ал.2 от ЗЗД при виновно неизпълнение на договорно задължение, за което е уговорен и е даден задатък, изправната страна, дала задатъка, разполага с възможността да се откаже от договора, т.е. да го развали и да иска връщане на задатъка в двоен размер. Предпоставките за развалянето на договора са: наличието на неизпълнение на задължение от насрещната страна по договора по причина, за която длъжникът отговаря и изправността на страната, която иска развалянето. Изправността се определя като изпълнение или готовност за изпълнение.

Правото да се развали договорът не възниква когато липсва неизпълнение или отпада когато длъжникът не отговаря за неизпълнението, както и при случайно събитие или непреодолима сила. Договорът не може да бъде развален и когато длъжникът не изпълнява, защото упражнява възражение за неизпълнен договор по чл.90, ал.1 от ЗЗД.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско или договорно право.