Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Европейския съд за правата на човека

Как се завежда дело пред Европейския съд за правата на човека ?

 

Ако считате, че основни права и гаранции, предоставени от Европейската Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) са нарушени, то може да се обърнете към Европейския съд по правата на човека, намиращ се в Страсбург, Франция. В свое интервю председателя на Върховния Касационен съд – Лозан Панов обаче счита, че е твърде рисковано да се води дело срещу държавата без да бъде ангажирана адвокатска защита. Инициирането на съдебен процес може да стане с подаване на жалба до 6 месеца от постановяване на решението на последната съдебна инстанция в страната – член на ЕС. След изтичането на този срок, възможността за търсене на съдебна защита се преклудира, тъй като съдът няма да приеме депозираната жалба за разглеждане. Воденето на съдебен процес срещу държавата, в лицето на държавните органи и държавната администрация или общините за вреди, причинени от действия или бездействия на техни служители, е достъпно, от гледна точка размера на таксата – струва 10 лв. за физически лица и 50 лв. – за юридически. Логиката е – всеки, комуто права, закриляни от Конвенцията(ЕКПЧ), са накърнени, да има достъп до правосъдие и възмездие за претърпените имуществени и/или неимуществени вреди.

 

Воденето на съдебен процес срещу държавата изисква спазването на редица формалности и реквизити, познати на практикуващите адвокати и юристи. Пренебрегването им би довело до сериозни финансови загуби, тъй като загубилият съдебната битка, следва да поеме не само собствените си разноски, като заплащане на такси и др. разноски/например експертиза/, но и съдебно-деловодните разноски, сторени от процесуалния представител на ответника – т.е. на държавното ведомство или община. Социално слабите граждани могат да поискат освобождаване от държавна такса и да ползват служебен адвокат съгл. Закона за правната помощ.

Действително, държавната администрация, чрез своите служители, допуска множество закононарушения и пропуски, които са годно основание държавата да заплати за причинените имуществени и неимуществени вреди. Необходимостта обаче от включване на подобно перо в бюджета за следващата година, на съответното държавно дружество – ответник, забавя действителното получаване на присъденото обезщетение. Това не означава, че пострадалият (независимо физическо или юридическо лице) ще остане единствено с осъдителното решение в ръце – необходимо е да се прояви търпение, въпреки че по думите на Лозан Панов, това са едни обикновени гражданскоправни отношения, а държавата следва да се разглежда като търговско дружество, срещу което е постановено осъдително решение и е издаден изпълнителен лист.

 

В случай, че сте решили да се обърнете към Европейския съд по правата на човека, следва да знаете:

Жалбата трябва да бъде подадена на български език, като трябва да има следните реквизити:
● трите имена, дата на раждане, националност, пол, професия и адрес на жалбоподателя;
● името, професията и адресът на процесуалния представител (ако жалбата се подава от адвокат);
● държавата-страна по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, срещу която е насочена жалбата;
● кратко изложение на фактите;
● посочване на правата, гарантирани от ЕКПЧ, които са нарушени;
● описание на всички вътрешноправни средства, които са използвани за защита на нарушените права, като се посочва и датата на всяко решение на съд или друг административен орган, произнесъл се във връзка с предмета на жалбата;
● посочва се в какво се изразява искането, включително и размера на претенцията за  обезщетение.

Съдът не допуска анонимни жалби и ако искате самоличността ви да не бъде разкрита, трябва да информирате съда незабавно, като посочите основателни причини за това. В този случай задължително посочвате името си, но молите то да не бъде разкрито като излагате съответните съображения. Жалба може да се прати по пощата или факс на адрес:

Европейски съд по правата на човека
Съвет на Европа
67075 Strasbourg Cedex
Франция
Факс: +33 (0)3 88 41 27 30

 

В случай, че желаете да се обърнете към Европейския съд по правата на човека, то най-добре се свържете с квалифициран адвокат, който да Ви посъветва как да бъде структурирана жалбата и да Ви окаже нужното юридическо съдействие, свързано с накърнените Ви права.