Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Договор за пренаемане

При договорът за пренаемане не възникват правоотношения между наемодател и пренаемател, отношенията са между наемателя и пренаемателя и правото на последния е обусловено от това на наемателя. Договорна връзка между наемодателя и пренаемателя не съществува, тъй като пренаемателят черпи правото да ползва веща от наемателя, а не от наемодателя. В този смисъл договорът за пренаемане е непротивопоставим на наемодателя. Поради което и при твърдения за прекратяване на наемния договор сключен между наемодателя и наемателя правото на обезщетение за ползване на имота след прекратяване на наемния договор може да бъде реализирано по реда на чл.59 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) срещу лицето, което ползва без основание имота. С прекратяване на наемното правоотношение по наемния договор между наемодателя и наемателя отпада и основанието, на което пренаемателят ползва имота, тъй като той не може да има повече права от наемателя относно ползването на имота. Договорът за пренаемане също така не освобождаване наемателя от задълженията, които той има по договора за наем спрямо наемодателя. Договореното заместване на длъжника по наемния договор за задължението за заплащане на наемната цена по реда на чл.102 от ЗЗД също не променя съществуващото правоотношение, а е налице само заместване на длъжника със съгласието на кредитора по едно от неговите задължения – да заплаща наемната цена.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и е запознат и има опит с разпоредбите на ЗЗД/Закон за задълженията и договорите/.