Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Договор за банков кредит

Договорът за банков кредит е търговска сделка и на основание чл.302 от Търговския закон (ТЗ) към страните са поставени по-високи изисквания при изпълнението на търговските сделки, поради което е препоръчително да се ползва правна помощ от адвокат. Длъжникът по сделка, която за него е търговска, трябва да полага грижата на добър търговец, която грижа, сравнима с дължимата по Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) грижа е квалифицирана. Търговецът по дефиниция е професионалист, защото извършва търговска дейност по занятие. Затова и изискванията към него са по-високи. Това са изисквания към лице/физическо или юридическо/, което професионално сключва и изпълнява търговски сделки. То е носител на специални знания в съответната търговска област, което повишава изискванията към него. Затова грижата на добрия търговец е с по-голям интензитет в сравнение с грижата, която дължи субектът на гражданското право – грижата на добрия стопанин. Именно с оглед качеството на търговец на страната – кредитополучател по договора за кредит към него законът поставя по-големи изисквания при участие в търговския оборот, поради което и правата му при участие в сделка, която за него е търговска, не се ползват със засилената потребителска защита, която ЗЗП дава на по-слабата и уязвима страна по договора.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско или търговско право.