Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Качеството длъжник в изпълнителното производство

При предприемане на  изпълнителни действия по искане на ипотекирания кредитор против дадения в ипотека имот за обезпечение на вземането му, принадлежащ лично на задълженото лице, на собственика на имота следва да се изпращат всички съобщения, които се изпращат на лично задълженото лице и същият следва да бъде призоваван при извършване на самите изпълнителни действия, при извършването на които се призовава самият личен длъжник. При насочено изпълнение по отношение на ипотекиран имот, третото лице – ипотекарен гарант добива качеството на длъжник, съгласно разпоредбата на чл. 429, ал. 3 от ГПК. Такова би било и положението на лицето, което се легитимира, че е собственик на ипотекирания или възбранения имот, след като този имот е бил обременен с ипотека или възбрана. То става длъжник по изпълнителното дело щом изпълнението се насочва върху имота при изпълнението. Действащият ГПК е предвидил възможността длъжника в изпълнителното производство да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнение срещу имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че е надлежно уведомен за изпълнението, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК, а с нормата на чл.435, ал.3 е разширена активната легитимация на длъжника, като му е предоставена възможност да атакува пред съд Постановлението за възлагане. Последният текст обаче обуславя наличието на грешки и пропуски при наддаването при извършената публична продан или обявяването за купувач на лице, което не е предложило най-високата цена при извършената публична продан. С тази възможност законодателят е дал право на длъжника да атакува публичната продан при допуснати нарушения на чл.489 – чл.496 ГПК.

 

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с банково право.