Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Дисциплинарна процедура – обяснения и налагане на дисциплинарно наказание със заповедта за уволнение

Разпоредбата на чл. 193, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ вменява в задължение на работодателя преди налагането на дисциплинарно наказание да изслуша или приеме писмени обяснения на работника. Тези обяснения трябва да са поискани във връзка с дисциплинарната процедура по повод налагането на дисциплинарно наказание. Работникът следва да ги дава със знанието и по повод налагане на дисциплинарно наказание. В тежест на работодателя е да докаже, че е спазил процедурата по чл.193 от КТ.

Съгласно разпоредбата на чл. 195, ал.1 от КТ, заповедта, с която се налага дисциплинарно наказание следва да бъде мотивирана и да са посочени нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Заповедта за уволнение трябва да съдържа фактите, на които се позовава административно – наказващия орган, даващи му основание да наложи дисциплинарното наказание. Фактическото нарушение, обусловило налагането на дисциплинарното наказание следва да бъде конкретно определено. Изискването за мотивиране на заповедта, с която се налага дисциплинарно наказание е с оглед преценка на условието за еднократност на наказанието, за съобразяване на сроковете по чл.194 от КТ и за възможността на наказания работник да се защити ефективно. В заповедта следва да се съдържа достатъчно ясно и подробно да са описани нарушителя и допуснатото от него нарушение, което да обуслови, че същата е издадена от компетентно лице, разполагащо с правомощието да налага дисциплинарни наказания и при спазване изискванията на императивните разпоредби на чл.193, чл.194 и чл.195 от КТ.

Съобразно императивните разпоредба на чл. 126, т. 1 и т.3 от КТ, работникът или служителят е длъжен да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време, както и да използва цялото работно време за изпълнение на възложената му работа. Като обект на дисциплинарни нарушения, трудовите задължения следва да произтичат от съдържанието на конкретното трудово правоотношение. При направено от ищеца оспорване, в тежест на ответника е да установи по пътя на пълно главно доказване наличието на дисциплинарните нарушения и тяхното съответствие с фактическите основания, изложени в заповедта за дисциплинарно наказание.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус, касаещ трудово право и дисциплинарно уволнение или налагане на дисциплинарно наказание следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.