Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Дисциплинарната процедура и за възможността на наказания работник да се защити ефективно

Разпоредбата на чл. 193, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ вменява в задължение на работодателя преди налагането на дисциплинарно наказание да изслуша или приеме писмени обяснения на работника. Тези обяснения трябва да са поискани във връзка с дисциплинарната процедура по повод налагането на дисциплинарно наказание. Работникът следва да ги дава със знанието и по повод налагането на дисциплинарно наказание. В тежест на работодателя е да докаже, че е спазил процедурата по чл.193 от Кодекс на труда/КТ/.

Съгласно разпоредбата на чл. 195, ал.1 от КТ, заповедта, с която се налага дисциплинарно наказание следва да бъде мотивирана и да са посочени нарушителят, нарушението, както и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Заповедта за уволнение трябва да съдържа фактите, на които се позовава административно – наказващия орган, даващи му основание да наложи дисциплинарното наказание. Фактическото нарушение, обусловило налагането на дисциплинарното наказание, следва да бъде конкретно определено. Изискването за мотивиране на заповедта, с която се налага дисциплинарно наказание е с оглед преценка на условието за еднократност на наказанието, за съобразяване на сроковете по чл.194 от КТ и за възможността на наказания работник да се защити ефективно. Съобразно императивните разпоредба на чл. 126, т. 1 и т.3 от КТ, работникът или служителят е длъжен да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време, както и да използва цялото работно време за изпълнение на възложената му работа. Като обект на дисциплинарни нарушения, трудовите задължения следва да произтичат от съдържанието на конкретното трудово правоотношение.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с трудово право.