Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Делба, извършена с участието на лице, което не е наследник

КАКЪВ Е ПРАВНИЯТ ЕФЕКТ НА ДЕЛБА, КОЯТО Е ИЗВЪРШЕНА МЕЖДУ ЛИЦА, ЕДНОТО ОТ КОИТО НЕ Е НАСЛЕДНИК ?

 

Наследствените дела са обичайно сложни по своята правна същност, което налага Върховният касационен съд често пъти да се произнася по отношение на развили се обществени отношения. Така например, с Тълкувателно решение № 119 от 03.12.1962 г. Върховният съд на РБ се произнася по отношение на хипотезата, при която в дело за делба на имущество, част от наследствената маса на починалия наследодател, участва лице, за което се оказва, че не притежава качеството наследник. Поставя се въпросът, какъв е правният ефект от извършената делба – действителна ли е тя по отношение на наследниците и унищожаема ли е спрямо третото лице; или е унищожаема за всички участници; или най-накрая е унищожаема изцяло и за всички участници в производството?

Отговорът се дава в съдебно решение, съгласно което, ако в делбата участва лице, което няма качеството наследник, както и няма друго основание да бъде страна в производството, то постановеното съдебно решение е порочно. Последното е в противоречие със закона и отстраняването на такъв порок следва да стане по реда на отмяна на съдебното решение, поискано от заинтересована страна, имаща правен интерес за това. В тази хипотеза не може да се говори за цялостна нищожност или унищожаемост на решението, тъй като за тези правни институти може да се говори при сделка, но не и при постановяване на съдебно решение. Последното може да бъде постановено при допуснато нарушение, от посочените в ГПК, но щом е влязло в законна сила, единственият начин за отмяна на решението е чрез посоченият извънреден способ. В каква част обаче ще бъде отменено решението – дали само по отношение на нелегитимирания участник или изцяло – е въпрос, на който следва да отговори за всеки случай поотделно съдът, постановил първоначалното решение. Различен би бил ходът в случаите на доброволна делба, тъй като там би следвало да има атакуване на договор, а не на съдебно решение.

Във всички случаи обаче, ако сте изправени пред подобна хипотеза, не се колебайте да се консултирате с адвокат – специалист в процеса и в материалното право, за да може адекватно и ефективно да бъдат защитени Вашите права и законни интереси.