Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения при прехвърляне на дружествен дял

Съгласно новата редакция на разпоредбата на чл.129 от Търговския закон (ТЗ), която е приложима при прехвърляне на дружествени дялове, прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърляне на дружествения дял. Съгласно текста на ал.2 на чл.129 ТЗ (Изм. ДВ бр.105 от 2016 г., доп. бр.15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.), прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, като се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал.1 като чл.16, ал.2, 3 и 4 от ТЗ се прилага съответно. Съгласно последната разпоредба, вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл.15, ал.4. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”. Редът за уведомяването се определя съвместно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

С оглед изменената редакция, съответно изисквания към формалното удостоверяване подлежащите на вписване обстоятелства по чл.129 от ТЗ, длъжностното лице дължи разяснения на заявителя под формата на указания съгласно чл.22, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ, при преценка за несъответствие.

В случай, че имате въпроси, свързани с търговско право и продажба на дружествени дялове в търговско дружество, то най-добре е да се консултирате с адвокат, опитен в тази юридическа материя.