Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Подаване на декларации от предприятия

Декларации, които са задължени да подават предприятията, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството или приходите и разходите за дейността им са под 500 лева

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството „Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
1.Задължения за подаване на документи в НАП
Предприятията, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не подават в НАП годишна данъчна декларация /ГДД/ и годишен отчет за дейността /ГОД/, съгласно разпоредбата на чл.92, ал.4 ЗКПО (изм.- ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).
В разпоредбата на чл.38 от Закона за счетоводството (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е предвидено, че задължения за подаване на ГФО и ГОД не се прилагат за: бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.
2.Задължения за подаване на документи в Агенция по вписвания
Предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството през отчетния период, подават декларация по образец (Приложение 11) в Търговския регистър към Агенция по вписвания в срок до 31.03.2018 г.
3.Задължения за подаване на документи в Национален статистически институт
Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство през 2017 година, подават в НСИ декларация по образец (Приложение 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година. Декларацията се подава в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или на хартиен носител в съответната териториална структура на НСИ.
Лицата, които са осъществявали дейност смисъла на Закона за счетоводство през през през данъчния период /01.01.2017 г.- 31.12.2017 г./, но приходите и разходите за дейността им са под 500 лева и съответно не могат да попълнят годишен отчет за дейността, подават декларация (Приложение № 11) в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация (за лицата по ЗДДФЛ) на хартиен носител в НАП, а също и по пощата с известие за доставка или в пощенската станция.