Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Давност на наказателни постановления

Съгласно чл. 162, ал. 2 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, вземанията по влезли в сила наказателни постановления са публични такива. По отношение на приложимата давност за вземанията по наказателните постановления, с които е наложена имуществена санкция, е налице Тълкувателно решение № 3/ 03.07.2014 г., постановено по тълкувателно дело № 5/2013 г. ОСК на ВАС, с което е прието, че давностните срокове, предвидени за изпълнение на административното наказание „глоба” в чл. 82, ал. 1, б. „а”, във вр. с ал. 2 и ал. 3 от Закон за административните нарушения и наказания, не са приложими по отношение на „имуществената санкция”, наложена с влязло в сила постановление. С оглед на това, доколкото както се посочи по-горе по силата на чл. 162, ал. 2, т. 7 от ДОПК влезлите в сила наказателни постановления, с които е наложена имуществена санкция по чл. 83 от ЗАНН, представляват публични вземания, за същите намира приложение предвидената в разпоредбата на чл. 171, ал. 1 от ДОПК 5-годишна давност, която започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. По силата на чл. 172, ал. 2 от ДОПК, давността се прекъсва с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.