Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Възражения в гражданското право

Понятието “възражение” съгл. ГПК се използва:

Като процесуално действие, с което при висящ процес ответника навежда доводи или изтъква юридически факти, които са от значение за претендираното право.

Спецификата е неговото съдържание –това е призната и гарантирана от закона възможност да се откаже изпълнението на едно субективно право. Пример : възражението по чл.90 ЗЗД за неизпълнен договор или възражението по чл.91 ЗЗД за право на задържане.
При възражението за неизпълнен договор (90 ЗЗД), ако кредиторът иска от длъжника да изпълни задължението си, но пък длъжника има също изискуемо вземане срещу кредитора, задълженото лице може да откаже да изпълни задължението си докато кредитора не изпълни своето задължение. Тук обаче специфично е, че двете насрещни престации трябва да бъдат еднородни.
Възражението е едно субективно право, имащо за съдържание отказа да се изпълни едно притезание, но същевременно е и насрещно право на длъжника срещу кредитора.

В зависимост от вида, възраженията биват следните видове:
а) прекратително (премпторно) възражение – това е възражение, което изключва упражняването на претендираното субективно право (когато е изтекла погасителната или придобивна давност).
б) отлагателно (дилаторно) възражение – възражение има тогава, когато не се отрича задължението да се изпълни определена престация, но изпълнението се отлага докато насрещният не изпълни своето задължение (чл.90 ЗЗД).
Възраженията се делят и на:
а) самостоятелни възражения

б) несамостоятелни възражения

Друга класификация на възраженията ги раздела на следните видове:
а) относителни възражения – тези възражения, които могат да се правят само по отношение на точно определено лице.
б) абсолютни възражения – възраженията, които могат да се правят по отношение на всички.
в) смесени възражения.

Тази статия не представлява правно становище на юрист от адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ , нито съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право.